ERR(8192): : Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated
Pași de urmat pentru realizarea unei construcții

Ce trebuie să faci pentru a realiza o construcție

 1.       Achizitionarea terenului

Terenul ce urmeaza a fi achizitionat, trebuie sa îndeplineasca urmatoarele conditii:

- sa fie în intravilanul localitatii

- sa nu se afle în circuitul agricol

- sa aiba acces (drum, strada, alee, servitute, etc);

- sa se încadreze într-o zona care sa permita functiunea dorita

- sa aiba asigurate utilitatile (energie electrica, alimentare cu apa, canalizare, gaze)

- sa aiba forma si dimensiunile minime conform reglementarilor urbanistice locale (deschidere optima).

Dupa ce au fost indeplinite toate cerintele de mai sus, va sfatuim sa realizati un studiu geotehnic inainte de achizitionarea terenului.

 

2. Realizarea studiului geotehnic

Studiul geotehnic are drept scop obtinerea de informatii privind structura solului, adâncimea optima de realizare a fundatiei, nivelul apelor subterane, caracteristicile terenului în zona de fundare cu precizarea presiunii maxime conventionale admise, conditiile climatice, datele seismice specifice, recomandari privind tipul si dimensiunile fundatiei. Avantajele elaborarii studiului geotehnic constau în faptul ca asigura dimensionarea optima a structurii de fundare, adecvata conditiilor concrete ale terenului pe care se face constructia.

 

3. Depunerea cererii pentru certificatul de urbanism

Pentru emiterea certificatului de urbanism solicitantul trebuie sa depuna la primarie urmatoarele documente:

- cerere tip pentru emiterea certificatului de urbanism completata cu elementele de identificare ale solicitantului si imobilului, cu precizarea scopului solicitarii actului

- plan de situatie, elaborat pe suport topografic vizat de oficiul teritorial de cadastru, geodezie si cartografie - la scarile 1:5000 pâna la 1:500

- extrasul de carte funciara (pâna la introducerea cadastrului general în unitatea administrativ-teritoriala respectiva) pentru imobilele proprietate privata, numai în cazul solicitarii certificatului de urbanism pentru înstrainari

- documentul de plata a taxei de eliberare a certificatului de urbanism (în copie).

 

4. Obţinerea Certificatului de Urbanism

Termenul legal de obtinere a certificatului de urbanism (CU) este de 30 de zile de la data depunerii cererii. Termenul de valabilitate stabilit pentru certificatul de urbanism este de 12 luni de la data eliberarii, cu drept de prelungire de maxim 12 luni.

Prelungirea se acorda ca urmare a unei cereri formulate cu cel putin 15 zile înainte de data expirarii certificatului de urbanism.

 

5. Elaborarea proiectului - faza D.T.A.C.

Proiectul poate fi elaborat in diverse faze:

- studiu de (pre)fezabilitate

- Documentatie Tehnica pentru Autorizatia de Construire (D.T.A.C.)

- Proiect Tehnic si Detalii de Executie(P.T.+D.E.)

Pentru faza D.T.A.C., proiectul de structura contine de regula doar planurile si detaliile de fundatii.

Proiectul in faza D.T.A.C., este extras din P.T. (proiectul tehnic), dar in baza lui, nu se poate realiza executia constructiei.

 

6. Obţinerea avizelor cerute prin certificatul de urbanism

- furnizori de utilitati: energia electrica, apa, canalizare, energie termica, gaze naturale, telefonie, salubritate, transport urban etc.

- aparare civila

- mediu

- Prevenirea si Stingerea Incendiilor (P.S.I.)

- Inspectoratul de Stat în Constructii (I.S.C).

 

7. Elaborarea expertizei tehnice (pentru consolidări, demolari, extinderi in plan si/sau pe verticala, alipiri la construcţii existente)

Expertiza tehnica evalueaza prin metode specifice nivelul de protectie si starea tehnica a constructiei existente comparând starea structurii de rezistenta cu cea rezultata din prevederile reglementarilor tehnice în vigoare.

Prin expertiza se stabileste gradul de asigurare al unei constructii la actiuni seismice rezultate din exploatare (riscul seismic) si se recomanda solutii tehnice care sa asigure stabilitatea constructiei.

Expertiza tehnica este realizata de un expert tehnic autorizat. Expertiza tehnica se efectueaza pentru constructii existente, la cererea proprietarului, a organelor de control ale statului abilitate sau a administratiei publice locale (primarie) prin Certificatul de urbanism pentru situatii de tipul:- interventii la cladiri; - extinderea pe orizontala sau verticala; - construirea în vecinatatea unei cladiri existente; - demolarea unei cladiri etc.

 

8. Elaborarea proiectului faza P.T. + D.E. - structura

Proiectul Tehnic (P.T.) si Detaliile de Executie (D.E.) reprezinta faza finala a procesului de proiectare. Proiectul tehnic cuprinde ca parti desenate, detalierea si armarea tuturor elementelor structurale (fundatii, pereti, stalpi, grinzi, plansee, scari, etc), iar ca parti scrise cuprinde memoriul tehnic, borderoul pieselor desenate, programul de faze determinante, caiete de sarcini, extrase de armatura, centralizatoare de cantitati de fier, beton, cofraje, etc.

Ofertarea, contractarea si executia lucrarilor se pot face doar in baza proiectului tehnic si a detaliilor de executie.

 

9. Verificarea tehnica a proiectului A1

În conformitate cu HG 925/1995 se realizeaza verificarea proiectelor de rezistenta pentru exigenta A1. Verificarea se efectueaza de catre specialisti cu multa experienta în domeniu, atestati de catre minister numiti verificatori. În urma verificarii se întocmeste un referat de verificare ce însoteste proiectul în procesul de autorizare

 

10. Depunerea documentatiei pentru Autorizaţia de Construire

Dosarul (documentatia) care se depune în vederea emiterii autorizatiei de construire cuprinde urmatoarele documente:

- cerere pentru emiterea autorizatiei de construire completata cu elementele de identificare si datele tehnice conform D.T.A.C.

- actul doveditor al titlului asupra imobilului, care sa îi confere solicitantului dreptul de executie a lucrarilor de constructii (în copie legalizata);

- certificatul de urbanism (în copie);

- proiectul faza Documentatie Tehnica pentru obtinerea Autorizatiei de Construire –D.T.A.C., inclusiv referatele de verificare si, dupa caz, raportul de expertiza tehnica - semnate si stampilate în original;

-fisele tehnice pentru obtinerea avizelor cerute prin certificatul de urbanism, necesare emiterii acordului unic, precum si, dupa caz, documentatiile tehnice necesare emiterii avizelor si acordurilor care sunt în competenta de obtinere a emitentului

- avizele si acordurile obtinute de solicitant, altele decât cele din competenta de obtinere a emitentului, stabilite prin certificatul de urbanism (în copie);

- declaratie pe propria raspundere privind inexistenta unor litigii asupra imobilului;

- documentul de plata a taxei de emitere a autorizatiei de construire (în copie);

- documentele de plata a taxelor legale pentru avizele si acordurile necesare emiterii acordului unic, conform listei avizelor si acordurilor necesare, comunicate o data cu certificatul de urbanism (în copie).

 

11. Obtinerea Autorizatiei de Construire

Termenul legal de eliberare a autorizatiei de construire este de 30 zile de la depunerea documentatiei complete. Termenul de valabilitate stabilit pentru autorizatia de construire este de 12 luni de la eliberare, cu drept de prelungire inca 12 luni. În interiorul acestui interval solicitantul este obligat sa înceapa lucrarile autorizate.

 

12. Inceperea lucrarilor

Lucrarile de construire pot începe numai dupa ce a fost obtinuta Autorizatia de construire si dupa ce au fost anuntate (cu minim 5 zile înainte de începerea lucrarilor) la Primaria locala si Inspectoratul de stat în constructii (I.S.C.). La depunerea anuntului catre I.S.C. trebuie sa se achite taxa de 0,1% din valoarea investitiei.

La începerea lucrarilor, la locul constructiei trebuie sa existe un panou de identificare a santierului de constructii pe care sunt înscrise date despre lucrare (denumire si adresa obiectiv, beneficiar, proiectant, constructor, nr. autorizatie, termen de executie, data începerii si finalizarii constructiei).

 

13. Executia constructiei

In perioada executiei constructiei, proiectantul are obligatia de a urmari realizarea pe santier a fazelor determinante specificate în documentatia de autorizare. Este necesara angajarea unui diriginte de santier, care va urmari (calitativ si cantitativ) executia lucrarilor si va intocmi cartea tehnica a constructiei. Este foarte important ca lucrarile de structura sa fie executate de catre o firma specializata si nu in regie proprie. Lucrarile de construire trebuie sa se faca în conformitate cu prevederile proiectului aprobat. Orice neconcordanta se considera nerespectare a autorizatiei de construire si se sanctioneaza ca atare.

 

14. Receptia finala

Receptia constructiilor se face printr-un proces verbal de receptie, întocmit de catre o comisie formata din: - reprezentantul Inspectoratului de Stat în Constructii (I.S.C.); - reprezentantul primariei printr-un membru al compartimentului Disciplina în Constructii; - reprezentantul proiectantului, prin arhitect si inginerul - proiectant al structurii de rezistenta ; - reprezentantul beneficiarului prin dirigintele de santier. Cu aceasta ocazie proiectantul da o declaratie de conformitate prin care se atesta ca imobilul supus receptiei este conform proiectului.

 

Sursa: https://zececase.ro/pasi-de-urmat/

Ce trebuie să faci pentru a realiza o construcție #1

Icarus Logo